ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างสบายใจไร้กังวล
ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ชอบเดินทาง หรือนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศและต้องการความคุ้มครองระยะสั้นตามจำนวนวันเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับประกันอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ หรือค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยสำหรับประกันอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น โดยที่ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางจะให้ความคุ้มครองในทุกยานพาหนะสำหรับเดินทางช่น เครื่องบิน รถยนต์ รถโดยสาร เรือ รถไฟ เป็นต้น ปัจจุบันประกันภัยเดินทางต่างประเทศสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งแบบการเดินทางรายเที่ยวและรายปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประกันการเดินทางรายเที่ยว เป็นประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะวันที่กำหนด
2. ประกันการเดินทางรายปี เป็นประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองตลอดทั้งปี แบบไม่จำกัดเที่ยว แต่มีเงื่อนไข คือ ต้องไม่เดินทางต่อเนื่องกันเกินจำนวนวัน ตามที่แต่ละบริษัทประกันภัยกำหนดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
ระยะเวลาการเอาประกันภัย
การเดินทางภายในประเทศ (Domestic)
• เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทาง
• และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย
• หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
2.การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound)
• เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย
• และดำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทย
• หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ทั้งนี้การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้นให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสำคัญ
3.การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound)
• เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง
• และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย
• หรือ ภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย
• หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์
ผลประโยชน์
การเสียชีวิต
ค่ารักษา
พยาบาล
การเคลื่อนย้ายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
การยกเลิก
/เลื่อนการเดินทาง
ความล่าช้า
ของเที่ยวบิน
การลดจำนวน
วันเดินทาง
ความสูญเสีย/เสียหาย
ของกระเป๋าเดินทาง
ความล่าช้า
ของกระเป๋าเดินทาง
ความสูญเสีย/เสียหาย
ของเงินส่วนตัวและเอกสารเดินทาง
เลือกซื้อประกันการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ

บริษัทประกันชั้นนำที่เราเลือกสรร
มาไว้ให้คุณ ที่นี่...ที่เดียว