ประกันภัยรถยนต์
คือ การประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์
แบ่งออกเป็น 2 ภาคดังนี้
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมายซึ่งเจ้าของรถยนต์หรือผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคลผู้ประสบภัยจากรถยนต์ มีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

ความคุ้มครองหลัก
จ่ายค่าพยาบาลสูงสุด
30,000 บาท/คน
พิการ/เสียชีวิต
35,000 บาท/คน
หากเป็นฝ่ายถูก
รับค่ารักษาตามจริงสูงสุด
80,000 บาท/คน
สูญเสียอวัยวะ/เสียชีวิต
2-5 แสนบาท/คน
นอนโรงพยาบาล
รับค่าชดเชย

200 บาท/วัน (ไม่เกิน 20 วัน)
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ประกันชั้น 1
ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด คือ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันเอาประกันภัย และที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของคู่กรณี (กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด) รวมถึงกรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดไฟไหม้และเกิดการสูญหายด้วย
ประกันชั้น 2+
รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีเดียวกับประกันชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และจำเป็นต้องมีคู่กรณีด้วย
ประกันชั้น 3+
รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีเดียวกับประกันชั้น 3 แต่คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยในวงเงินจำกัด และเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ประกันชั้น 2
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของคู่กรณี (กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด) รวมถึงกรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดไฟไหม้และเกิดการสูญหาย
ประกันชั้น 3
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของคู่กรณี (กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด)
เปรียบเทียบความคุ้มครอง
เลือกซื้อประกันรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ

บริษัทประกันชั้นนำที่เราเลือกสรร
มาไว้ให้คุณ ที่นี่...ที่เดียว