ประกันอุบัติเหตุ
เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ อาณาเขตที่คุ้มครอง :ประกันภัยอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงครอบคลุมทั่วโลก
ประเภทชั้นอาชีพ
ประกันภัยอุบัติเหตุได้มีการจำแนกอาชีพตามความเสี่ยงภัยของแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทอาชีพชั้นที่ 1
มีลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน เช่น เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า รวามถึงงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร
ประเภทอาชีพชั้นที่ 2
มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เช่น เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะและบางครั้งอาจจะมีการใช้ครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
ประเภทอาชีพชั้นที่ 3
มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการใช้เครื่องกลหนักหรือผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์
ความคุ้มครอง
คุ้มครองอุบัติเหตุ
จากการขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์
จากการถูกฆาตกรรม
หรือถูกลอบทำร้าย
คุ้มครองอุบัติเหตุพิเศษ
กรณีการแข่งกีฬาอันตราย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ
สิทธิประโยชน์
ชดเชยรายได้
สูงสุด 365 วัน
ไม่ต้องสำรองจ่าย
เพียงยื่นบัตรกับ
โรงพยาบาลคู่สัญญา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ

บริษัทประกันชั้นนำที่เราเลือกสรร
มาไว้ให้คุณ ที่นี่...ที่เดียว