ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน (โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลที่ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อรับทราบรายละเอียดก่อนการเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือรับเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ www.toyotainsurancebroker.com โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม โปรดอย่าเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือรับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  1. 1. คำนิยาม

“เว็บไซต์” หมายถึง ข้อความและข้อมูลอื่นใด รวมถึงการบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ www.toyotainsurancebroker.com
“บริษัท” หมายถึง บริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารและจัดการเว็บไซต์
“ผู้เอาประกันภัย” “ลูกค้า” “ท่าน” “คุณ” “ผู้ใช้งาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือรับเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงผู้ให้ความสนใจประกันภัยออนไลน์ หรือซื้อประกันภัยออนไลน์จากเว็บไซต์นี้

  1. 2. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ  โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน ความลับทางการค้า รูปภาพ ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ถือเป็นสิทธิของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางเว็บไซต์ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
2.2. ห้ามการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนเว็บไซต์
2.3. บรรดาเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ อาทิ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟิก ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นใด ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครอง ท่านไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ จำหน่าย หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจให้ความยินยอม
2.4. เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ เป็นการจัดให้มีตามสภาพ และตามที่ปรากฏ โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย
2.5. บริษัทมีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ และบริษัทในเครือ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของของผู้ขาย บนเว็บไซต์

  1. 3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.1  บริษัทและท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามกรอบที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สำหรับการจัดเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการภายใต้ความยินยอมของท่าน เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นซึ่งได้กระทำไปตามกรอบที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ได้ให้ไว้อำนาจไว้
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารอื่นใดที่ระบุหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยไว้ต่อบริษัท หรือกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งไว้จากการสมัครเป็นสมาชิก บริษัทมีสิทธิที่จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 บริษัทอาจมีการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งอาจเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ เว้นแต่กรณีมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้ที่ประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์  www.toyotainsurancebroker.com 

  1. 4. ขั้นตอนการทำการงานเว็บไซต์

4.1 ท่านตกลงใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทโดยการลงทะเบียนสมัครสมาชิกตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ท่านขอรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียนเป็นข้อมูลความจริง และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
4.2 ท่านรับทราบว่า เบอร์โทรศัพท์, Gmail ที่นำมาลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ในครั้งแรกเป็นชื่อบัญชีในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์เพื่อซื้อประกันภัยในครั้งถัดไป หากท่านเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในภายหลัง ท่านจะต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อที่เว็บไซต์จะให้ท่านกำหนดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยที่ท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมหรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบัญชีผู้ใช้งานเดิมได้
4.3 ท่านรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนหรือตลอดระยะเวลาในระหว่างเข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และท่านจะแจ้งให้เว็บไซต์ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านเป็นปัจจุบันที่สุด
4.4 หากเกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยท่านหรือการกระทำที่เสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หรือการละเมิดหรือผิดเงื่อนไขใดๆ ของข้อสัญญา ท่านในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการทำรายการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์เสมือนเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง
4.5 ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับบุคคลอื่น
4.6. ในกรณีที่ท่านสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัย และท่านได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ เว็บไซต์จะทำการแสดงผลิตภัณฑ์ประกันภัยพร้อมราคา และรายชื่อบริษัทผู้รับประกันภัยตามที่ท่านเลือก และหากท่านประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เว็บไซต์จะมีทางเลือกให้เลือก “ซื้อเลย” สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ และเมื่อท่านเลือก “ซื้อเลย” ของบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง ท่านจะเข้าสู่ “ข้อมูลการสั่งซื้อ” เพื่อให้ท่านบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหลังจากที่ท่านกรอกรายละเอียดและบันทึกข้อมูลใน “ข้อมูลการสั่งซื้อ” เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ในขั้นตอน “ชำระเงิน” ตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนด

  1. 5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

5.1 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนนี้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือกฎหมาย โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และหากท่านยังคงเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือรับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
5.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ข้อความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  1. 6. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อพิพาทบริษัทและผู้ใช้งาน
ตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทยเท่านั้น

  1. 7. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการยกเลิกการซื้อประกันภัย

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการซื้อประกันภัยได้ โดยสามารถติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการซื้อประกันภัย ตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด

  1. 8. การรับประกันภัย

บริษัทเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณารับประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก

  1. 9. ข้อกำหนดอื่นๆ

9.1 บริษัทจะไม่รับรองว่าการใช้บริการจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
9.2 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน บริษัทอาจทำการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลของบริษัท บริษัทจะไม่รับรองความถูกต้องของข้อความ และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ การเข้าสู่เว็บไซต์อื่นนี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
9.3 หากท่านตกลงซื้อประกันภัย ท่านจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ตามช่องทางที่
บริษัทประกันภัยกำหนด ซึ่งการชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะเป็นการชำระเข้าบัญชีของบริษัทประกันภัยโดยตรงเท่านั้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ อันเนื่องมาจากการเกิดข้อผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ใช่การกระทำที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ต่อท่าน
9.4 ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือใช้งานเว็บไซต์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก
หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น ท่านตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล) ให้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอก
9.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากบริษัทตรวจสอบพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่าสุด หรือไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ หรือมีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร