ประกันโรคมะเร็ง
วางแผนคุ้มครองสำหรับโรคร้าย
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากโรคมะเร็งในกรณีที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพย์เป็นครั้งแรกและพบว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในขั้นใดก็ตาม ทั้งนี้ประกันภัยโรคมะเร็งจะไม่คุ้มครองโรคมะเร็งที่มีสภาพเป็นอยู่ก่อนซึ่งหมายถึง โรคมะเร็งทุกชนิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ อาการหรือความผิดปกติที่เป็นมาจากโรคมะเร็งทุกชนิดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแลหรือดำเนินการรักษา
ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์
ให้การคุ้มครอง
มะเร็งทุกระยะ
รับเงินก้อน
เมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก
เบี้ยประกันคงที่
ตามปีแรกเข้า
คุ้มครองค่าคีโม
ค่าฉายแสง

รวมถึงการตรวจวินิจฉัยซ้ำ
จ่ายตามจริง
สามารถนำค่าเบี้ย
ไปลดหย่อนภาษีได้
ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ
เลือกซื้อประกันโรคมะเร็ง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ

บริษัทประกันชั้นนำที่เราเลือกสรร
มาไว้ให้คุณ ที่นี่...ที่เดียว