ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 1. โทรติดต่อระบบที่หมายเลข 0-2888-8888
 2. กด 3 บริการเติมเงินโทรศัพท์ โอนเงิน ชำระเงิน
 3. กด 2 บริการโอนเงิน และชำระเงิน
 4. กด “เลขที่บัญชี 10 หลัก หรือเลข 16 หลักบนหน้าบัตร” ตามด้วย #
 5. กด “รหัสประจำตัว” ตามด้วย #
 6. กด 2 ชำระเงิน
 7. กด 1 ชำระค่าสินค้าและบริการ
 8. ใส่รหัสบริษัท 33555 ตามด้วย #
 9. กดปุ่มเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันบริษัทถูกต้อง
 10. กด 1 ชำระจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ กด 2 ชำระจากบัญชีออมทรัพย์
 11. กด “รหัสอ้างอิงที่ 1” หมายเลขประจำตัวลูกค้า Customer No. (Ref. No. 1) ตามด้วย #
 12. กด “รหัสอ้างอิงที่ 2” หมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No. 2) ตามด้วย #
 13. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระรวมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามด้วย #
 14. กดเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันการทำรายการ หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลง
 15. กด 2 เพื่อขอแฟกซ์ (จะต้องโทรทำรายการจากเครื่องแฟกซ์)

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561