ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 1. กด 1333 หรือ 0-2645-5555
 2. ภาษาไทย กด 1
 3. กด 1 บริการสอบถามข้อมูลทางบัญชี / โอนเงิน / ชำระเงิน / เติมเงิน
 4. กดหมายเลขบนบัตรเอทีเอ็ม และรหัสประจำตัวหรือ Pin 4 หลัก
 5. กด 3 เพื่อเข้าหมวดบริการรับชำระ
 6. กด 1 ชำระค่าสินค้าและบริการ
 7. กด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท 3032811477 ตามด้วยเครื่องหมาย #
 8. กด หมายเลขประจำตัวลูกค้า Customer No. (Ref. No. 1) ตามด้วยเครื่องหมาย #
 9. กด หมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No. 2) ตามด้วยเครื่องหมาย #
 10. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการชำระ
 11. กดจำนวนเงินรวมหน่วยสตางค์ ตามด้วยเครื่องหมาย #
 12. เมื่อทำรายการทั้งหมดแล้ว จะมีเสียงทวนรายการดังนี้ “ท่านต้องการชำระค่า XXX ให้แก่บริษัท XXX หมายเลขประจำตัดลูกค้า XXX เลขที่อ้างอิง XXX โดยหักเงินจากบัญชีหลัก XXX เป็นจำนวนเงิน XXX บาท XXX สตางค์”
 13. กด 1 ยืนยันการทำรายการ

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561